Regulaminy, politruka prywatności ( RODO ), Metody płatności i wysyłki podane w poniższych zakładkach.

Zakładki informacyjne

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE1. Witryna internetowa pod adresem https://kornikdizajn.pl/  jest prowadzona przez KORNIK Mieczysław Kowalczyk z siedzibą w Pruszcz Gdański przy ul. Obrońców Westerplatte 5, NIP 7421773950, e-mail: laser@kornik.biz.pl  Telefon: 501-103-361
2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Witryny pod adresem www.sklep.kornik.biz.pl (zwanej dalej: Witryną), która służy do prezentacji Towarów znajdujących się w ofercie KORNIK Mieczysław Kowalczyk z siedzibą w Pruszcz Gdański przy ul. Obrońców Westerplatte 5 (zwanej dalej: Sprzedawcą), do składania i ewidencjonowania zamówień, do obsługi  prowadzonej przez Sprzedawcę sprzedaży detalicznej
3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w Pruszcz Gdański przy ul. Obrońców Westerplatte5
5 Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w Witrynie;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień na zakup Towarów w Sklepie;
c) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Witryny.
6. Zakazuje się korzystającemu z Witryny dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Sprzedawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Witrynie.
7. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Witryny oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
8. Przed rozpoczęciem korzystania z Witryny należy zapoznać się z Regulaminem. W przypadku braku akceptacji Regulaminu w całości lub w części nie należy korzystać z Witryny.


II. DEFINICJE

1. Sprzedawca, Usługodawca – KORNIK Mieczysław Kowalczyk z siedzibą w Pruszcz Gdański przy ul. Obrońców Westerplatte 5 NIP 7421773950.
2. Witryna – witryna internetowa znajdująca się pod adresem www.kornikdesign.pl.
3. Sklep – punkt sprzedaży położony w Pruszcz Gdański przy ul. Obrońców Westerplatte 5, tel. 501103361
4. Towary lub Towar – towary prezentowane na Witrynie, dostępne w sprzedaży w Sklepie.
5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
6. Klient – każda osoba nabywająca Towar
7. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca Witrynę.
8. Konsument – osoba fizyczna, która nabywa Towar od Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
9.Usługobiorca – każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.
10. Rejestracja – proces zakładania konta przez Użytkowania na Witrynie, wiążący się z podaniem danych osobowych;
11. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika, który zarejestrował się na Witrynie;
12. Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Witryny, w tym informacje o produktach, promocjach oraz nowościach w Witrynie.
13. Strona produktowa – strona na Witrynie, na której przedstawione są informacje na temat danego Towaru;
14. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Witryny internetowej: www.sklep.kornik.biz.pl.
15. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.III. WARUNKI DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ


1. Warunkiem złożenia Zamówienia za pośrednictwem Witryny jest dokonanie Rejestracji i zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacja w całości przez Użytkownika.
2. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez poprawne wypełnienie formularza zamówienia dostępnego w Witrynie. Wszystkie umowy sprzedaży zawierane na podstawie Zamówień składanych za pośrednictwem Witryny są zawierane i realizowane w punkcie sprzedaży położonym w Pruszcz Gdański 83-000 przy ul. Obrońców Westerplatte 5
3. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest tożsame ze złożeniem oświadczenia, że Klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru przez osobę pełnoletnią. Złożenie 
4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail podany w trakcie procesu Rejestracji  potwierdzenie przyjęcia Zamówienia oraz szczegóły dotyczące Zamówienia.
5. Przyjęcie Zamówienia zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę w ciągu jednego Dnia roboczego, od momentu jego otrzymania. W przypadku, gdy Zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w pierwszym kolejnym Dniu Roboczym. Po upływie tego terminu, Klient nie jest już związany treścią złożonego Zamówienia.
6. Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi w przypadku, gdy:
a) Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy;
b) Klient nie odebrał poprzedniego Zamówienia
c) podane przez Klienta dane są błędne, niekompletne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do autentyczności;
d) pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.
7. Sprzedawca może również, skontaktować się z Klientem przy użyciu adresu e-mail albo numeru telefonu podanego podczas Rejestracji konta Klienta w terminie przewidzianym na potwierdzenie przyjęcia Zamówienia i:
a) poinformować Klienta o wydłużonym terminie realizacji danego Zamówienia, jednocześnie wskazując jaki jest to termin – jeżeli Klient w ciągu dwóch Dni Roboczych nie zaakceptuje wydłużenia terminu realizacji Zamówienia, wówczas Zamówienie zostaje anulowane;
b) zweryfikować autentyczność danych podanych w Zamówieniu  przez Klienta, jeżeli budzą one uzasadnione wątpliwości odnośnie ich prawidłowości;
c) wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące szczegółów złożonego Zamówienia przez Klienta.
8. Informacja o koszcie przesyłki i wszystkich innych ewentualnych kosztach związanych z realizacją umowy sprzedaży lub z dostarczeniem Towaru do Kupującego (jeżeli Kupujący składając Zamówienie zaznaczył opcję dowozu zamówienia), pojawią się po dokonaniu wyboru formy odbioru Towaru i formy płatności w podsumowaniu Zamówienia.
9. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego, bądź faktury VAT ( na życzenie Klienta).  Dokument sprzedaży wystawiany jest w momencie, gdy wszystkie Towary wybrane do Zamówienia są skompletowane i gotowe do odebrania.
10. Zarejestrowany Klient jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o każdorazowej zmianie adresu e-mail lub numeru telefonu, dokonując aktualizacji danych po zalogowaniu się do Konta.


IV. CENY I FORMY PŁATNOŚCI


1. Wszystkie prezentowane ceny Towarów na Witrynie są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami) i wyrażone są w polskich złotych. Cena obowiązująca  podana jest na Witrynie przy Towarze w momencie składania Zamówienia. Sprzedawca zastrzega, że ceny nie zawierają kosztów przesyłki, usługa ta jest świadczona na życzenie Klienta.
2. Całkowita wartość zamówienia prezentowana jest w Witrynie przed zaakceptowaniem przez Klienta kompletnego Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje łączną cenę brutto zamawianych Towarów oraz koszty dostawy, jeżeli Klient wybrał taką opcję.
3. Zapłaty za zamówiony Towar Klient może dokonać w dwojaki sposób:
a) osobiście przy odbiorze Zamówienia w Sklepie;
b) za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności PayU wybierając tę formę płatności Klient zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku, po zalogowaniu się Klient otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy.
4. W Sklepie można płacić gotówką lub kartą bankową.


V. ODBIÓR LUB DOSTAWA TOWARU


1. Zamówiony towar można odebrać osobiście w sklepie przy ul. Obrońców Westerplatte5 w Pruszczu Gdańskim.
2. Informacja o możliwości odbioru Zamówienia będzie przesyłana Klientowi na wskazany przez niego adres e–mail podany przy rejestracji Konta klienta.
3. Osoba odbierająca Towar obowiązana będzie podać imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Warunkiem  możliwości odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru Towaru.
4. Sprzedawca zastrzega, że Towar nie zostanie wydany osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej. Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.
5. Koszt dostawy Towaru przez firmę kurierską, podawany jest na Witrynie przy składaniu Zamówienia. Koszt dostawy pokrywa Klient.
6. W przypadku wybrania przez Klienta opcji dostawy Towaru, wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania zamówionych Towarów firmie kurierskiej, jednocześnie Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.
7. Dostawy realizowane są przez firmę kurierską tylko na terytorium Polski, w Dni robocze.
8. Towar dostarczany jest przez firmę kurierską pod adres wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia w ciągu 4 Dni Roboczych. Czas realizacji dostawy  liczony jest od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę złożonego zamówienia.
9. Po przekazaniu zamówionych Towarów firmie kurierskiej, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta poprzez przesłanie informacji na adres e-mail podany przy Zamówieniu.
10. Dokument sprzedaży jest dołączany do przesyłki odbieranej i dostarczanej przez firmę kurierską na wskazany przez Klienta adres dostawy.
11. Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić w obecności kuriera, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią Zamówienia i dołączonego dowodu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT).
12. Jeżeli zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia, dowodu sprzedaży lub  Towar uległ uszkodzeniu, Klient powinien sporządzić protokół szkody zgodnie z procedurą stosowaną przez firmę kurierską.


VI. USŁUGA NEWSLETTER


1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
2. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie rejestracji konta Klienta bądź bezpośrednio zapisywania się do Newslettera.
3. Usługobiorca w celu zawarcia Umowy i zapisania się do usługi Newsletter w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Witrynie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
4.Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: laser@kornik.biz.pl


VII. REKLAMACJE


1. W przypadku stwierdzenia niezgodności otrzymanego Towaru z umową Klient ma prawo złożyć reklamację drogą mailową, listowną bądź osobiście.
2. Aby reklamacja została rozpatrzona Klient powinien dostarczyć Towar do sklepu wraz z jego dowodem zakupu (paragon bądź faktura Vat)
3. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje w terminie maksymalnie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Klienta.  
4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą mailową, listowną lub telefonicznie przez Sprzedawcę przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Klienta w reklamacji.
5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, zwrot pieniędzy za Towar oraz  koszt przesyłki nastąpi niezwłocznie po przekazaniu Klientowi informacji o pozytywnym sposobie rozpatrzenia reklamacji.
6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszt przesyłki pokrywa Klient.
7. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 


VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


1.Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od dnia realizacji Zamówienia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem drogą mailową na adres laser@kornik.biz.pl bądź pocztą na adres Sklepu – ul. Obrońców Westerplatte 5, 83-000 Pruszcz Gdański
3. Formularz oświadczenia  odstąpienia od umowy mogą Państwo pobrać z naszej witryny. Znajduje sie on poniżej regulaminu.
4. Do oświadczenia, o którym mowa w punkcie powyższym, Konsument powinien dołączyć dowód zakupu Towaru, lub w inny sposób udokumentować zakup Towarów.
5. Zamawiający ma obowiązek zwrócić Towary, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
6. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania Towaru do Sprzedawcy.
7. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary.
8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w punkcie poprzedzającym, do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu Towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy.
9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
10. Klient nie może odstąpić od umowy w odniesieniu do Towarów stanowiących napoje alkoholowe, które zostały przez Klienta otwarte


IX. POLITYKA PRYWATNOŚCI ZGODNA Z RODO


1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest KORNIK Mieczysław Kowalczyk  z siedzibą przy ul. Obrońców Westerplatte 5  w Pruszcz Gdański 83-000, tel.501 103 361 e-mail: laser@kornik.biz.pl
2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu realizacji i obsługi umowy sprzedaży Towaru przez Sprzedawcę.
3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom, które nie uczestniczą w realizacji umowy sprzedaży Towaru.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja zamówienia.
5. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym Klient wyraża dobrowolną zgodę na:
a) przetwarzanie jego danych osobowych przez KORNIK
w celach marketingowych,
b) otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną od KORNIK Mieczysław Kowalczyk
6.  Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia oraz do umożliwiania  przesyłania do Klienta spersonalizowanej informacji handlowej. Po tym czasie dane są przechowywane wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń.
7. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich poprawienia, wniesienia żądania ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych a także ich usunięcia z bazy Administratora.
8. W każdym momencie Klient ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urząd Ochrony Danych.
9. Powierzone dane zostają zabezpieczone zgodnie z ustawami: ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) i ustawia z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) oraz rozporządzeniem z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
10. Dane osobowe zostają zabezpieczone przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym oraz przed przetwarzaniem danych niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
11. Dane osobowe Klienta nie będą automatyzowane ani profilowane.
12. Mamy prawo przekazywać dane Klienta do podmiotów trzecich, tylko i wyłącznie w celu zrealizowania zamówienia, takimi podmiotami są: firma kurierska, serwis furgonetka.pl – serwis oferujący przesyłki kurierskie.


X. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ


1. Klient  posiada możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a w tym:
a) możliwość zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
b) możliwość zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
c) możliwość bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
2. Klient będący Konsumentem ma dodatkową możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w formie złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XI. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia towarów oznaczonych jako „Gotowe” wysyłane są w terminie podanym na stronie produktu i jest on zawarty w zakresie od 1 do 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty, lub wybrania dostawy za pobraniem.
 2. Zamówienia towarów oznaczonych jako „Na Zamówienie” Wysyłka jest ustalana indywidualnie z klientem i jest realizowana niezwłocznie po wykonaniu produktu.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują po upływie 14 dni od daty opublikowania ich na Witrynie. Do zamówień złożonych przed momentem wejścia w życie zmian w Regulaminie mają zastosowanie dotychczasowe zapisy Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie dla umów zawieranych od dnia 1.05.2018r.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.

Ostatnia aktualizacja regulaminu 05.06.2018

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZGODNA Z RODO
1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest KORNIK Mieczysław Kowalczyk  z siedzibą przy ul. Obrońców Westerplatte 5  w Pruszcz Gdański 83-000, tel.501 103 361 e-mail: laser@kornik.biz.pl
2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu realizacji i obsługi umowy sprzedaży Towaru przez Sprzedawcę.
3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom, które nie uczestniczą w realizacji umowy sprzedaży Towaru.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja zamówienia.
5. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym Klient wyraża dobrowolną zgodę na:
a) przetwarzanie jego danych osobowych przez KORNIK
w celach marketingowych,
b) otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną od KORNIK Mieczysław Kowalczyk
6.  Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia oraz do umożliwiania  przesyłania do Klienta spersonalizowanej informacji handlowej. Po tym czasie dane są przechowywane wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń.
7. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich poprawienia, wniesienia żądania ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych a także ich usunięcia z bazy Administratora.
8. W każdym momencie Klient ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urząd Ochrony Danych.
9. Powierzone dane zostają zabezpieczone zgodnie z ustawami: ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) i ustawia z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) oraz rozporządzeniem z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
10. Dane osobowe zostają zabezpieczone przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym oraz przed przetwarzaniem danych niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
11. Dane osobowe Klienta nie będą automatyzowane ani profilowane.
12. Mamy prawo przekazywać dane Klienta do podmiotów trzecich, tylko i wyłącznie w celu zrealizowania zamówienia, takimi podmiotami są: firma kurierska, serwis furgonetka.pl – serwis oferujący przesyłki kurierskie.

Płatności realizowane za pośrednictwem :

Banki dostępne w usłudze “Pay-by link”

 • mTransfer – mBank
 • Inteligo – PKO BP
 • Bank Pekao
 • Bank PKO – IKO
 • Bank PKO- IPKO
 • Bank Pekao- PeoPay
 • VOLKSWAGEN BANK – POLSKA
 • Bank Zachodni WBK
 • BNP PARIBAS
 • Pocztowy24
 • Deutsche Bank
 • SGB Bank SA
 • GET IN BANK
 • Credit Agricole
 • ING
 • BNP PARIBAS eBGŻ
 • Raiffeisen Bank Polska
 • Eurobank
 • Millennium BANK
 • BOŚ Bank
 • Citi Bank Handlowy
 • Alior Bank
 • PBS Bank
 • NET – Bank Express
 • Toyota Bank
 • PLUS Bank
 • T-Mobile – Usługi bankowe
 • Płatności BLIK

Operatorzy kart płatniczych, dostępnych w usłudze “Płatności Shoper”

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

CZAS REALIZACJI I KOSZT WYSYŁKI ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia towarów oznaczonych jako „Gotowe” wysyłane są w terminie podanym na stronie produktu i jest on zawarty w zakresie od 1 do 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty, lub wybrania dostawy za pobraniem.
 2. Zamówienia towarów oznaczonych jako „Na Zamówienie” Wysyłka jest ustalana indywidualnie z klientem i jest realizowana niezwłocznie po wykonaniu produktu.

Wysyłki realizujemy za pośrednictwem firm kurierskich : InPost i DPD

Koszt i czas dostaw  mogą się różnić w zależności od kraju i gabarytu przesyłki.

InPost Kurier                        15,00 zł

InPost Paczkomaty                15,00 zł 

Kurier  DPD Polska                16,00 zł

Kurier  DPD UE             100,00 zł

Zamówienie płatne przy odbiorze ( pobranie )  koszt przesyłki kurierem + 8 zł

Odbiór osobisty (odbiór w siedzibie firmy)  0,00 zł

Całkowity czas realizacji zamówienia (wraz z dostawą) wynosi od 2-5 dni roboczych.

Odbiór Osobisty  Płatne przy odbiorze towaru  ( bez dodatkowych opłat )

Odbiór możliwy w siedzibie naszej firmy w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00

Przedmioty wykonywane na indywidualne zamówienia odbiór i wysyłka ustalana indywidualnie

W innych przypadkach prosimy o kontakt z naszym sklepem. 

Polityka zwrotów

– Warunki reklamacji: Zgodnie z obowiązującym prawem na zasadach ogólnych. 

– Warunki zwrotu: Zgodnie z obowiązującym prawem, zamówione produkty możesz zwrócić do 14 dni od daty zakupu. Podstawą do realizacji zwroty jest dołączenie dowodu zakupu ( paragon, faktura ).  Nie przyjmuję zwrotów nadanych za pobraniem. Otrzymałeś gratis? – w przypadku zwrotu towaru odeślij go również wraz z zwracanym towarem, Zwrotowi nie podlegają produkty wykonane lub zmodyfikowane na indywidualne zamówienie klienta. Koszty transportu pokrywa zwracający.

– Warunki gwarancji: Zgodnie z obowiązującym prawem 12 miesięczna gwarancja producenta – dystrybutora na zasadach ogólnych.